College will be great. the main challenge is to endure the prosess of getting in. Master the admissions game and you're on your way. We're here to be your tour guide and teaching to success.
College will be great. the main challenge is to endure the prosess of getting in. Master the admissions game and you're on your way. We're here to be your tour guide and teaching to success.  

Коллеж төлөвлөлтийн компаний     

College Planning Co. үйлчилгээний гэрээ    

Коллеж төлөвлөлтийн компаний үйлчилгээний гол зорилго нь өөрсдийн туршлагаараа 

та бүхэнтэй хамтран ажиллаж төлөвлөгөө боловсруулж таны санхүүгийн болон  

оюутаны боловсролын хэрэгцээг хангахд чигэлсэн байна. Бидний бүрэн зорилго бол 

энэхүү багц үйлчилгээ нь аль болох таньд болон таны оюутанд хялбар байхад чигэлсэн 

байна.

 

Оюутанд чигэлсэн үйлчилгээ:

 •  Сургууль төлөвлтийн зөвлөх хөтөч болон сургууль төлөвлөх үйл явцийн хугацаан дахь зөвлөгч 
 • Сургууль төлөвлөлтийг тооцоолох
 •  Сургуулийн зөвлөгч нартай интернетеер харицах
 •  Мэргэжил төлөвлөлт болон зорилго тодорхойлох зөвлөгч
 •  Оюутаны мэргэжил сонголт болон мэргэжлийн дагуу хичээл сонгох
 •  Ахлах сургуулийн явцийн сонголтонд туслах ба их сургуульд мэргэжил сонголтонд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
 •  Сургууль сонголтонд туслах
 •  Оюутаны сонгосон сургуулийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх
 •  Сургуулийн эссэ болон товч намтар бичихд туслах ба тэтгэлэгийн бэлтгэл
 •  Тал бүрийн судалгаа явуулж семнар хийж элсэлтэнд тэнцсэн үйл явц болон сургуулийн орчины талаархи бэлтгэл
 •  Элсэлт болон тэтгэлгийн эссээг хянаж оюутантай зөвлөлдөх
 •  Үйлчилгээний хугацаанд сургууль болон цаг тухайн үеийн чухал мэдээлэлээр хангах

Эцэг, эхэд чигэлсэн үйлчилгээ:

 •  Эцэг эхтэй холбоотой чухал мэдээллүүд болон оюутаны хичээлийн жилийн хуваарь
 •  Таны санхүүгийн асуудалд нэгдсэн дүгнэлт хийх
 •  Эцэг, эх төлөх хувийг багсагхын тулд бүх орлого болон эд хөрөнгө бууруулах
 •  Мөнгөн гүйлгээний урсгалыг сайжруулах зөвлөмж
 •  Таны гэр бүлийн санхүүгийн нөхцөл байдалд тохирсон санхүүжилтын зааварчилгаа өгөх
 •  Эцэг эхийн төлөх хувийг төлснөөр “татварын хөнгөлөлт” авах талаарх зөвлөлмж 
 •  Зээлийн сонголтын талаархи зөвлөмж болон бүргтгэлийн үйл явц
 •  Жил бүр Засгийн газрын оюутаны санхүүгийн тэтгэлгийн үнэггүй бөглөх анкет буюу FAFSA бөглөх
 •  Жил бүр Сургуулийн тэтгэлгийн үйлчилгээний үзүүлэлтийн анкет буюу “СSS” бөглөх  (Үүнд үйлчилгээний хөлс багтаагүй)
 •  Сургуултай тохиролцоо хийхэд туслах

Та коллеж төлөвлөлтийн байгуулгаас юуг хүлээх

 •  Ажлын 2 өдрийн дотор (Утас болон и-мэйлээр) тодорхой хариу өгөх
 •  Жагсаалтанд орсон бүх үйлчилгээ зөв болон тодорхой бэлтгэгдсэн
 •  Бүх санхүүгийн мэдээлэл итгэмжлэгдэн хадгалагдсан
 •  Коллеж төлөвлөлтийн үйл явц нь таны боловсрол болон санхүүгийн шийдвэр гаргахд чигэлсэн байна
 •  Та болон танай оюутаны сургуулийн судалгаа болон бүртгэлийн үйл явцын талаархи семинар 
 •  Таны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд тохирсон сургуулийг олоход туслах
 •  Эцэг эх болон оюутанд сургуулийн судалгаа хийх бодит зааварчилгааг өгөх
 • Таны төлөвлөгөөны дагуу нөхцөл байдалд тохируулж өөрчлөх зөвлөмж
 • Коллеж төлөвлөлтийн зөвлөгч оюутантай харилцах

Коллеж төлөвлөлтийн компани нь эцэг, эхээс юуг хүлээх

 •  Ажлын 2 өдрийн дотор (Утас болон и-мэйлээр) тодорхой хариу өгөх
 •  Санхүүгийн болон боловсролын төлөвлөгөөг гаргахд 2 лаа байх
 •  24 цагийн дотор цаг хойшлуулах болон нэмэлт уулзалтын цаг авхад нэмэлт 50$  хураамж авах
 •  Таны сургуулийн санхүүгийн төлөвлөгөө гаргахд шаардагатай материалийг тодорхой хугацаанд бүрдүүлэх
 •  Сургууль төлөвлөлтийн байгууллагын үйлчилгээнд өөрийн түвшинд сэтгэл ханамжын талаархи хариу үзүүлэх
 •  Сургуулийн зөвлөгчтэй уулзах цагийн хувиартай ирэх
 •  Коллеж төлөвлөлтын байгуулагын зүгээс шаардлагтай үед таны дансанд нэвтрэх зөшөөрөлийг бичэгээр өгөх

Нэг баг болж ажилсанаараа коллеж төлөвлөлтөнд баталгаа өгөх бөгөөд ажил хэрэг 

эерэгээр эхэлж дуусах болно.

Манай сургууль төлөвлөлтын хөтөлбөр нь мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх ба 

таны ирээдүйн боловсролд чигэлсэн үйлчилгээг цаг хугацаанд нь үнэн зөв таны 

сонгосон мэргэжлийн дагуу үйлчилгээг үзүүлнэ. 

Бидний үйлчилгээ харилцагчидтай нягт холбоотой байх болно.

 

Энэхүү үйлчилээг хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрч. Би доор гарын үсэг 

зурснаар, хураамж буцаан олгогдохгүй гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрч байна.

Print | Sitemap
College Planning Corp.
Copyright © 2008 College Planning Corp. All rights reserved